czwartek, 20 października 2016

Ezechiela 39: 17-29

„Ty tedy, synu człowieczy - tak mówi Pan, Jahwe - powiedz wszelkim skrzydlatym drapieżcom i wszystkim dzikim zwierzętom: Zgromadźcie się i chodźcie, zbierzcie się zewsząd na moją ofiarę, którą wam zabiłem, wielką ofiarę na górach Izraela. Pożerajcie mięso i pijcie krew. Będziecie jeść mięso bohaterów i będziecie pić krew książąt kraju: barany, jagnięta, kozły, buhaje, wszystkie [sztuki] tuczone w Baszanie. Z mojej ofiary, którą zabiłem dla was, będziecie jedli tłuszcz do sytości, będziecie pili krew do upojenia. Nasyćcie się przy moim stole końmi, rydwanami, bohaterami i wszystkimi wojownikami - wyrocznia Pana, Jahwe. Okażę moją chwałę między narodami. Wszystkie ludy ujrzą mój sąd, którego dokonałem, i moją rękę, którą na nich położyłem. I pozna Dom Izraela, że Ja jestem Jahwe, ich Bóg od tego dnia i nadal. Dowiedzą się narody, że Dom Izraela musiał pójść w niewolę z powodu swej winy za to, że mi się sprzeniewierzyli, że zakryłem moje oblicze przed nimi i wydałem ich w rękę wrogów, i oni wszyscy polegli od miecza. Uczyniłem im według ich nieczystości i według ich przewrotności. Ukryłem przed nimi moje oblicze. Dlatego tak mówi Pan, Jahwe: Teraz odmienię los Jakuba, ulituję się nad całym Domem Izraela i stanę w obronie mojego świętego Imienia. I zapomną o swej hańbie oraz o wszystkich swych niewiernościach, których się wobec mnie dopuścili, gdy zamieszkają na ziemi bezpiecznie i [nikt] nie będzie [ich] trwożył. Gdy ich sprowadzę z narodów i zgromadzę ich z krajów ich nieprzyjaciół, okażę się przez nich Świętym przed oczyma licznych ludów. Poznają, że Ja jestem Jahwe, ich Bóg, który zesłałem ich na wygnanie między narody i [teraz] zgromadzę ich w ich ziemi, a tam nie pozostawię [nikogo] z nich. Nie zakryję już mego oblicza przed nimi, gdyż ducha mojego wylałem na Dom Izraela - wyrocznia Pana, Jahwe." Biblia Poznańska

W poprzednim rozważaniu czytaliśmy o Wielkim Pogrzebie zjednoczonej armii Goga w Dolinie Tłumów Goga. Pamiątką tych wydarzeń będzie wielkie cmentarzysko i miasto którego imię będzie Tłum.

Jedna część poległych będzie pochowana, inna zostanie pożarta przez ptaki drapieżne. Pan Bóg zaprasza ptactwo na obfity bankiet; „Zbierzcie się zewsząd na moją wielką ucztę ofiarną, którą wam przygotowałem na górach Izraela.”
 

Będziecie jeść mięso bohaterów

„Wam przygotowałem”. Kiedy odrywamy uwagę od Słowa Bożego często myślimy, że wydarzenia polityczne, zawierane sojusze, unie, wojny, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, że to wszystko co nas otacza dzieje się poza Bożą kontrolą, czy udziałem. Ludzie myślą, że Bóg nie miesza się w sprawy tego świata, że to wszystko toczy się samo z siebie. Bóg jedynie daje przyzwolenie na to dryfowanie świata po oceanie historii. Tymczasem w tej części naszych rozważań widzimy, że Gog, był prowadzony przez Pana Boga ku Izraelowi jako ofiara na ucztę dla drapieżnych ptaków. To wszystko przygotował Pan Bóg, który jest suwerenny, i to On pisze scenariusz wydarzeń, a ostatecznym celem biegu wydarzeń  jest poznanie Go, oddanie Mu chwały i czci  jego świętemu Imieniu. Poznać Pana ma Izrael oraz wszystkie narody. Celem Bożym jest nie tyle potępienie narodów, ale przyprowadzenie ich do miejsca poznania Go i oddania Mu należytej chwały.


"Tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, którego dokonałem, kładąc na nich swoją rękę."


Ptaki padlinożerne lubiły zlatywać się nad pola bitewne, tam gdzie leżały niepogrzebane zwłoki. To był dla nich stół obficie zastawiony pokarmami.  Ptaki drapieżne, padlinożerne, były nieczyste i nie można było ich jeść. W pierwszej księdze Biblii czytamy jak Abraham, aż do zachodu słońca przepędzał ptaki drapieżne, gdy te przeszkadzały mu w złożeniu ważnej w jego życiu ofiary. W proroctwach czytamy, że gnieździły się w miejscach pustynnych, mogą symbolizować duchy nieczyste, były symbolem kary Bożej za nieposłuszeństwo i bałwochwalstwo.


Warto wiedzieć, że przez Palestynę biegnie jedna z głównych tras corocznych wędrówek ptaków, każdego roku przelatuje tamtędy mnóstwo ptaków Co ciekawe miejsce gdzie krzyżują się ptasie szlaki jest dokładnie nad doliną Jezreeel w pobliżu Megiddo. O roli ptaków i ich związku z bitwami czytamy w następujących miejscach w Biblii;


„Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył.” 5 Moj. 28:25-26

„Bo synowie judzcy czynili to, co złe przed moimi oczyma - mówi Pan - postawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swoje obrzydliwości, aby go bezcześcić. (...) Dlatego oto idą dni - mówi Pan - nie będzie się już mówiło: Tofet i Dolina Ben-Hinnoma, lecz: Dolina Morderstwa, gdyż grzebać się będzie w Tofet, bo nie będzie innego miejsca. A trupy tego ludu będą żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt na ziemi; i nikt nie będzie ich płoszył.” Jer. 7:30,32-33


„A gdyby rzekł do ciebie: Dokąd mamy pójść? to odpowiedz im: Tak mówi Pan: Kto przeznaczony na śmierć - na śmierć! Kto na miecz - na miecz! Kto na głód - na głód! Kto na niewolę - do niewoli! I wyznaczę dla nich cztery rodzaje kar, mówi Pan: Miecz do zabijania, psy do rozrywania, ptactwo niebieskie i zwierzęta polne do pożerania i niszczenia. I podam ich jako odstraszający przykład dla wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Hiskiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jeruzalemie.” Jer. 15:2-4


„Gdyż tak mówi Pan o synach i córkach urodzonych na tym miejscu, o ich matkach, które ich rodzą, i o ojcach, którzy ich płodzą w tej ziemi. Śmiercią od straszliwych chorób pomrą, nie będą opłakiwani ani grzebani, staną się gnojem na roli; zginą od miecza i głodu, a ich trupy będą żerem dla ptaków niebieskich i dla zwierząt polnych. Nadto tak rzekł Pan: Nie wchodź do domu żałoby ani nie bierz udziału w narzekaniu, ani nie okazuj im współczucia, gdyż mojemu ludowi odjąłem mój pokój - mówi Pan - łaskę i zmiłowanie!” Jer. 16:3-5


„Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad faraonem, królem egipskim i powiedz do niego: (…) Tak mówi Wszechmocny Pan: Rozciągnę nad tobą swoją sieć w zgromadzeniu licznych ludów - i wyciągnę cię w moim niewodzie. Rzucę cię na ziemię, zwalę cię na otwarte pole, i będą na tobie siadały wszelkie ptaki niebieskie, i nasycę tobą wszelkie zwierzęta całej ziemi. Rozrzucę twoje cielsko po górach i wypełnię zarobaczoną twoją padliną doliny. I napoję ziemię posoką z twoich ran aż do samych gór, nawet parowy będą pełne ciebie.” Ezech. 32:2-6

Więcej na ten temat napisałem w rozważaniu Objawienie w 365 dni - Rozdział 19:17,18.

Prorok Ezechiel, tak jak w przypadku jego wcześniejszej mowy do suchych kości, jest i tutaj Bożym pośrednikiem. Zaprasza ptaki i dzikie zwierzęta, aby jadły ciała i piły krew bohaterów. Bohaterowie i dzielni wojownicy. Ile są oni warci? Znaczyli wiele, teraz są tylko głównym daniem dla zwierząt. Tak kończy się wszelka wyniosłość człowieka. To samo widzieliśmy w rozważaniu w 32 rozdziale księgi Ezechiela nad wyniosłością Faraona i jego bohaterów, którzy zginęli w rożnych walkach i zeszli do Szeolu. Proszę zobaczyć, że w wierszu 32: 26 jest mowa o wojownikach Mesach i Tubal. Gog, czytamy u Ezechiela 39:1 jest głównym księciem właśnie tych narodów. Bohaterowie z tych narodów również są w zniewadze, zeszli do najdalszych zakamarków Szeolu.

"Wśród pobitych przygotowano łoże dla niego i całego jego wojska; dokoła jego grobu są sami nieobrzezani, pobici mieczem, którzy dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących, lecz teraz znoszą zniewagę wraz z tymi, którzy zstąpili do grobu i pochowano ich wśród pobitych. Tam jest Mesech i Tubal wraz ze swoim wojskiem dokoła jego grobu, sami nieobrzezani, pobici mieczem, którzy dawniej szerzyli postrach w krainie żyjących.  Nie spoczywają z bohaterami, którzy niegdyś padli, którzy zstąpili do krainy umarłych w swojej wojennej zbroi; ich miecze położono im pod głowy, a ich tarcze na ich kościach, gdyż lęk przed tymi bohaterami panował niegdyś w krainie żyjących.  I ty będziesz pogrzebany wśród nieobrzezanych, i legniesz wraz z pobitymi mieczem.” Ezechiela 32: 25-28 


Okażę moją chwałę między narodami


Pan Bóg pokazywał ludziom swoją chwałę na wiele sposobów. W naszym dzisiejszym fragmencie czytamy, że chwała Boża objawi się miedzy narodami w postaci sądu. „Okażę moją chwałę między narodami. Wszystkie ludy ujrzą mój sąd, którego dokonałem, i moją rękę, którą na nich położyłem.”

Dalej czytamy, że tego dnia lud Izraela przekona się, że Pan Bóg jest PANEM, ich Bogiem na zawsze. To jest bardzo interesujący wiersz i ważna wskazówka. Nie wystarczyło ożywienie kości i ciał. Proces odnowy nie skończył się na tchnieniu w nie ducha. Ostatecznie u wrót, bezpiecznie mieszkającego Izraela musi jeszcze stanąć Gog ze swoją zjednoczoną armią, aby obywatele Izraela ostatecznie przekonali się, że Pan JHWH jest ich Bogiem Gog musi zostać pokonany, a jego wojska pogrzebane lub zjedzone przez dzikie zwierzęta,


Ostatnie siedem wierszy 39 rozdziału jest łącznikiem pomiędzy „zamordowaniem” Jerozolimy, wizją ożywienia bardzo suchych kości, wielką Bitwą Goga z krainy Magog a wizją Świątyni Przyszłości. To jest bardzo ważny moment. W tych siedmiu wierszach mamy zawarty bardzo bogaty materiał teologiczny oraz krótkie podsumowanie historii Izraela. Historii obfitującej w niewierność, czyny obrzydliwe, hańbę, grzech, liczne występki i nieczystość.

Historia Izraela jest lekcją dla narodów, że grzech oddala człowieka i całe społeczeństwa od Boga i prowadzi do niewoli, a niewierność powoduje, że Pan Bóg zakrywa swoje oblicze przed ludźmi. Izrael będąc w niewoli miał być świadectwem, że czyny ohydne i obrzydliwe były właśnie tymi czynnikami, które wygnały ich z urodzajnej ziemi na "pustynię".

I poznają, że Ja jestem Pan, gdy rozproszę ich między narodami i rozpędzę po wszystkich krajach. I tylko niewielu z nich zachowam od miecza, głodu i zarazy, aby opowiadali wśród narodów, do których przyjdą, o wszystkich swoich obrzydliwościach - i poznają, że Ja jestem Pan.” Ezechiela 12:13-16

Ukryłem przed nimi moje oblicze


Stanąć przed czyimś obliczem oznacza bliską żywą relację oraz przychylność osoby przed którą stajemy. Oczy wpatrzone w oczy, widzisz każdy gest. Ten ktoś i ty jesteście sobą zainteresowani. Słyszysz co ktoś mówi, widzisz czy jest zadowalany, czy smutny, czy zagniewany. Wielkim zaszczytem dla ludzi jest stanąć przed obliczem króla, prezydenta, lub innej ważnej osoby. Co dopiero za zaszczyt móc stanąć przed obliczem Bożym, wiedząc, ze jest ono rozjaśnione i zwrócone ku nam.

Oblicze Boże może być zakryte, odwrócone. Słowo Boże informuje nas, że człowiek ma przywilej stanąć przed obliczem Bożym. Naród Izraelski jako lud wybrany stał przed Bożym obliczem i to oblicze było łaskawe, zadowolone, rozpromienione, zwrócone ku, a nie przeciw. Później stało się tak, że niewierność, odstępstwo, grzech, występki, nieczystość i brak pokuty spowodowały, że Bóg odwrócił swoje oblicze od tego narodu. Co za tragedia dzieje się w życiu ludzi i społeczeństw, gdy Pan Bóg musi odwrócić swoje oblicze. Człowiek zostaje pochłonięty i dosięgają go liczne niedole i uciski. Człowiek jako jednostka i całe społeczeństwa, a nawet kościoły powinny zadać sobie to pytanie; Czy nie dlatego, że nie ma Boga pośród mnie/nas, dosięgły mnie/nas te niedole? To jest właściwy początek na drodze szukania Bożego oblicza.

Przed możliwością zakrycia Swojego oblicza przed niewiernym ludem, Pan Bóg przestrzegał Mojżesza, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa 31:16 – 18 czytamy; „Oto, gdy ty spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. W tym dniu zapłonie mój gniew przeciwko niemu. Opuszczę ich i zakryję moje oblicze przed nimi. Zostanie pochłonięty i dosięgną go liczne niedole i uciski, i będzie mówił w tym dniu: Czy nie dlatego, że nie ma Boga pośród mnie, dosięgły mnie te niedole? Lecz Ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie popełnił, zwracając się do innych bogów.” .

Potrzebie szukania oblicza Bożego, potrzebie modlitwy o rozjaśnienie Jego Oblicza wiele uwagi poświecili autorzy Psalmów, w których czytamy; „Z natchnienia twego mówi serce moje: "Szukajcie oblicza mego!" Przeto oblicza twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!”;
"Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, Wybaw mnie w łasce swojej!";  „Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! Pamiętajcie o cudach, które uczynił, O znakach i wyrokach ust jego. Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrańcy jego!”; „Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.”; Ks. Psalmów 27: 8,9; 31:17; 80:8; 105:4-6

Kapłańskie błogosławieństwo zawierało życzenie rozjaśnienia oblicza Pana; "Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;  niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił." Ks. Liczb 6:24-26

I
zapomną o swej hańbie

Wszędzie tam gdzie naród Izraela udawał się na wygnanie, do niewoli nosił na sobie bagaż swoich win i obrzydliwości. Z wcześniejszych słów zapisanych przez Ezechiela wynika, ze lud wybrany miał pamiętać na swoje obrzydliwości, jako przestroga przed popełnianiem czynów ohydnych dla Pana Boga. Tak, aby oni sami, a także narody mogły zrozumieć, że lud Izraela poszedł do niewoli z powodu swoich grzechów i z powodu przynoszenia ujmy Bożemu imieniu. Wiersz 39: 26 mówi o tym , że gdy już poniosą hańbę, gdy wreszcie zamieszkają w swojej ziemi bezpiecznie, zapomną o niej,  i nikt ich nie będzie już niepokoił. W łasce swojej Pan Bóg pozwoli zapomnieć…

„I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. Już nie będą łupem narodów ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył.” Ezechiela 34: 26-28

"Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę z wrogich krajów, objawię w nich swoją świętość wobec licznych narodów. Wtedy przekonają się, że Ja jestem PANEM, ich Bogiem: Ja zesłałem ich na wygnanie pomiędzy narody, lecz teraz ich zgromadzę w ich kraju i już ich nie opuszczę. 
Nie zakryję już mego oblicza przed nimi, ponieważ mojego ducha wylałem (to już się dokonało)  na lud Izraela - wyrocznia PANA BOGA."

poniedziałek, 17 października 2016

Ezechiela 39: 1-16

"Ty tedy, synu człowieczy, prorokuj przeciw Gogowi i mów: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny książę [ludów] Meszek i Tubal. Zawrócę cię, będę cię prowadził i każę ci przyjść z dalekiej północy, i wprowadzę cię na góry izraelskie.  Wytrącę łuk z twojej lewej ręki i sprawię, że strzały wypadną z twej prawej ręki.  Na górach izraelskich padniesz ty i twoje oddziały oraz ludy, które będą z tobą. Wydam cię na żer ptakom drapieżnym, wszelkim stworzeniom skrzydlatym i dzikim zwierzętom.  Padniesz na szczerym polu, bo Ja powiedziałem - wyrocznia Pana, Jahwe.  Ześlę ogień na Magog i na beztroskich mieszkańców wysp. I poznają, że Ja jestem Jahwe.  Dam poznać moje święte Imię pośród mojego ludu izraelskiego i nie pozwolę dłużej bezcześcić mego świętego Imienia, aby narody poznały, że Ja jestem Jahwe, Święty w Izraelu.  Oto nadchodzi i spełni się - wyrocznia Pana, Jahwe. To jest dzień, o którym mówiłem.  Wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, rozniecą [ogień] i będą palili zbroje, tarcze, puklerze, łuki, strzały, oszczepy i dzidy i będą nimi podtrzymywali ogień siedem lat.  Nie będą przynosili drzewa z pola, nie będą go zbierali po lasach, bo ogień będą podtrzymywali [płonącymi] zbrojami. Będą zbierali łup na tych, którzy ich łupili, i brali zdobycze na tych, którzy ich grabili - wyrocznia Pana, Jahwe.  Stanie się w tym dniu, że dam Gogowi na grób miejsce znaczne w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza; tę, która zatrzymuje przechodniów. Tam pogrzebię Goga i całą jego rzeszę i nazwą ją: Dolina Tłumów Goga.  Aby oczyścić kraj, Dom Izraela będzie ich grzebał siedem miesięcy.  Będzie grzebał wszystek lud kraju i wyjdzie im to ku chwale, będzie to bowiem dzień, w którym Ja się wsławię - wyrocznia Pana, Jahwe.  Wyznaczę ludzi stałych, którzy będą obchodzić kraj, grzebiąc tych, których pozostawiono na otwartym polu, aby go oczyścić. Do końca siódmego miesiąca będą czynić poszukiwania.  A gdy pójdą przez kraj ci, którzy będą go obchodzić, [któryś z nich] widząc kości ludzkie pozostawi obok nich znak, aż je grabarze pogrzebią na Dolinie Tłumów Goga.  Będzie także [istnieć] nazwa miasta Hammonah. I oczyszczą kraj." Biblia Poznańska


Kim jest Gog z kraju Magog?

Czytamy, że Gog, będzie przewodził koalicji narodów. Wyruszy z terenów pogranicza dzisiejszej Turcji, Iranu, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu i z południowej Rosji. Do tej koalicji narodów, przyłączy się Persja (dzisiejszy Iran), Kusz (Etiopia i Sudan) i Put (Libia).


W rozdziale 39 mamy dalszy ciąg proroctwa Przeciwko Gogowi. Kim jest Gog z kraju Magog? Kim są dzisiaj ludy Meszek i Tubal?  W poprzednim rozważaniu jako pewnik przyjęliśmy, że epicentrum zgrupowania wojsk Goga nastąpi na skrawku ziemi gdzieś pomiędzy Kaukazem, Morzem Kaspijskim i Czarnym.


Nasuwa się wiele pytań:


- Czy Gog będzie pochodził z Rosji?
- Jaką rolę w polityce bliskowschodniej odegra Rosja?
- Czy jest ona negatywnie nastawiona przeciwko Izraelowi?
- Czy Rosja jest gotowa zawrzeć sojusz militarny z Turcją i z Gruzją?


A jakie są fakty?


- Rosja jest mocarstwem i ma możliwości by zostać liderem politycznym i militarnym w tej części świata.
- Kaukaz stanowi naturalną tamę dla przemarszu dużej armii. Rosja dokonała aneksji Krymu, by ominąć Kaukaz i otworzyć sobie szerzej wrota ku Bliskiemu Wschodowi.
- Obecnie zaangażowała się w konflikt Syryjski i gromadzi niedaleko Izraela swoje wojska.
- Rosja podpisuje układ o współpracy militarnej z Syrią i Iranem.
- Prezydent Putin z jednej strony spotyka się z prezydentem Iranu, ale też prowadzi, wydaje się że przyjazne i poprawne rozmowy z premierem Netanjahu, który ostatnio zwiększył częstotliwość przyjazdów do Moskwy.
- Putin był pierwszym rosyjskim przywódcą, składającym wizytę w Izraelu w 2005 roku. Dziesięć lat później we wrześniu 2015 roku obaj przywódcy spotykają się ponownie w Izraelu. Pada historyczna deklaracja. Izrael i Rosja będą koordynować działania militarne w Syrii.
- Putin podkreśla swoje silne przywiązanie do Kościoła Prawosławnego. Putin przyjmuje konserwatywne normy moralne sprzeciwiając się dekadenckiemu zachodowi. Używa konserwatyzmu kościoła prawosławnego przeciwko rozwiązłości chrześcijańskiego Zachodu, i przez to promuje rosyjski imperializm.


A zatem kim jest, lub kim będzie Gog?
Pytanie nadal jest otwarte...


Wytrącę łuk z twojej lewej ręki

Ludy Meszek i Tubal to dzisiejsza wschodnia Turcja, Gruzja i Armenia. W proroctwie Ezechiela czytamy, ze Gog będzie również przywódcą (księciem tych narodów).  W wierszu drugim jest ciekawa myśl o jakimś zawróceniu, tego momentu nie zauważa większość biblistów.  Z tego wynika sugestia, że początkowo Gog będzie zmierzał w kierunku północy a następnie przez Pana zostanie zawrócony, przez ściśnięcie sześcioma plagami, ku Izraelowi.

„I zawrócę cię, a sześcioraką plagą ścisnę cię, i wywiodę cię z stron północnych, a przywiodę cię na góry Izraelskie;" BG

W dzisiejszym fragmencie czytamy, że Pan Bóg dokona „rozbrojenia” zjednoczonej armii Goga. To będzie wielki dzień w historii ludzkości. W dniu tym czytamy, że będzie wielkie poruszenie na ziemi Izraela. Nastąpi trzęsienie ziemi. Sprzymierzone wojska Goga zwrócą się przeciwko sobie i żołnierze będą się wzajemnie zabijać. To będzie czas wylania żarliwego gniewu Bożego. Bitwie będą towarzyszyć niezwykłe zjawiska atmosferyczne.  Rozpadną się góry. Pan Bóg osądzi Goga  przez zarazę i krew. Ześle ulewę i kamienie gradowe, ogień i siarkę. Pan Bóg to wszystko skieruje na Goga, na jego oddziały i na liczne ludy, które będą z nim. Pan Bóg okaże się wielkim i świętym. Da się poznać licznym narodom i poznają, że On jest Pan Jahwe. Taką relację czytamy w poprzednim rozdziale. Takie wydarzenia będą towarzyszyć procesowi „rozbrojenia” wojsk Goga.

„Wytrącę łuk z twojej lewej ręki i sprawię, że strzały wypadną ci z prawej ręki.  Na górach izraelskich polegniesz ty i wszystkie twoje oddziały oraz sprzymierzone z tobą narody.”

Z naszego tekstu dowiadujemy się coś więcej, co wydarzy się daleko poza polem bitwy. Czytamy, że Pan Bóg ześle ogień na Magog i żyjących bezpiecznie mieszkańców wysp. „Wtedy przekonają się, że Ja jestem PANEM.”  Coś się wydarzy na terenach Magoga  i na wyspach, które do tej pory żyły w pokoju i bezpieczeństwie. Gniew Pana Boga dotknie nie tylko żołnierzy biorących udział w bitwie, ale też będzie udziałem ich krajów, skąd przybyli by walczyć z Izraelem.

To wszystko ma służyć jednemu celowi. Poznaniu Pana. Ten cel jest bardzo jasno i precyzyjnie określony w tych dwóch rozdziałach.

Poznają moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego i sprawię, że nie będą więcej hańbić mojego świętego imienia. Narody przekonają się, że Ja jestem PANEM, świętym Izraela.”

Wielki Pogrzeb


Dalej czytamy, że w tym dniu, w dniu wielkiej klęski Goga, mieszkańcy miast izraelskich wyjdą ze swoich domów, rozpalą ogień i będą palić zbroje, tarcze, puklerze, łuki, strzały, oszczepy i dzidy. Będą tym palić przez siedem lat. Gog i jego sprzymierzeńcy którzy liczyli na łatwe zyski sami teraz zostaną złupieni przez mieszkańców Izraela.

Następnie, Ezechiel pisze, że w o
wym dniu Pan wyznaczy dla Goga sławne miejsce na grób w Izraelu: dolinę na wschód od morza, tę, która zamyka drogę przechodniom. Tam pogrzebią Goga z całym towarzyszącym mu tłumem. Nazwą ją Doliną Tłumów Goga.  Lud izraelski będzie ich grzebał przez siedem miesięcy, aby oczyścić kraj.

Co za sytuacja! Co za okropne zajęcie! Siedem lat, dzień po dniu ludzie będą wychodzili ze swoich domów by grzebać zmarłych. Czy chcielibyśmy wykonywać takie zajęcie? W Księdze Ezechiela mamy dwie doliny, Dolinę Bardzo Suchych Kości i Dolinę Martwych Ciał. Jedne ożyły, a drugie musiały zostać pochowane. Musiały być pochowane, aby oczyścić ziemię. Będzie to zajęcie powszechne, dla każdego człowieka, wszyscy mieszkańcy Izraela będą w to zaangażowani. I czytamy, że będzie to dla nich powodem do chluby. „Pogrzebie ich cały lud kraju i będzie to ich chlubą.” Mało tego ten nieciekawy czas, makabryczny czas będzie czasem, dniem który przyniesie sławę Panu Bogu. „Będzie to bowiem dzień, w którym Ja się wsławię.”

Gdzie znajduje się ta dolina?  


Wiemy, że jest to miejsce sławne w Izraelu,  położone na wschód od morza. Dolina ta zatrzymuje przechodniów. Gdzie jej szukać ? Niektóre tłumaczenia podają nazwę tej doliny, dolina Abarim. Jednak nie jest to pewne tłumaczenie, bardziej właściwą nazwą wydaje się, Dolina Koczujących lub Dolina Podróżników. Może doliną tą jest szeroka i sławna, odwiedzana przez podróżników Dolina Jezreel pod Megiddo. Byłoby to w jakiś sposób kompatybilne z doliną i z Bitwą o której czytamy w Księdze Objawienia.


I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.  A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.  I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.  I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.  I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było.  I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.Objawienie 16:16-21

I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,  by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.  I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem.  I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.  A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.” Objawienie 19:17-21

Niektóre tłumaczenia Biblii podają, że po upływie  tych siedmiu miesięcy, zostaną wyznaczeni specjalni ludzie, którzy będą stale obchodzić kraj, aby go oczyścić, ci obchodzący będą przechodzić przez kraj i gdy ktoś zobaczy kość ludzką, pozostawi obok niej znak, aby inna grupa ludzi, grabarze pogrzebali ją w Dolinie Tłumów Goga. Każda ludzka kostka będzie oznaczona i pochowana.


Szesnasty wiersz mówi nam jeszcze o jednej rzeczy. W pobliżu tej doliny powstanie miasto, które  zostanie nazwane Hamona, Horda, to znaczy tłum. Biblia Gdańska, jako jedyna sugeruje, że w okolicy tej doliny będzie miasto, które wsławi się z powodu tego Wielkiego Pogrzebu. „Owszem, to mnóstwo jego będzie ku sławie miastu, gdy oczyszczą onę ziemię." (BG)


Tak dokona się oczyszczenie kraju….
Zdjęcie pochodzi ze strony
www.veteranstoday.com


piątek, 14 października 2016

Ezechiela 38: 13-23

„Szeba i Dedan, kupcy Tarszisz i wszystkie jego posiadłości spytają cię: Czy przyszedłeś, aby zebrać łupy? Czy dla zagarnięcia zdobyczy zgromadziłeś twoje rzesze, aby unieść srebro i złoto, zabrać dobytek i dobra, zagarnąć wielki łup? Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i powiedz Gogowi: Tak mówi Pan, Jahwe: Czyż nie ruszysz w owym dniu, gdy lud mój izraelski będzie mieszkał bezpiecznie? Przybędziesz ze swego miejsca, z dalekiej północy, ty, a z tobą liczne twe ludy, jadąc wszyscy na koniach, olbrzymia rzesza i liczne wojsko. Ruszysz przeciw memu ludowi izraelskiemu jak chmura, aby zakryć kraj. Stanie się to przy końcu dni. Sprowadzę cię na mój kraj, aby mię ludy poznały, gdy na ich oczach okażę się świętym przez ciebie, Gogu. Tak mówi Pan, Jahwe: Czyż ty nie jesteś tym, o którym mówiłem w dawnych dniach przez moje sługi, proroków Izraela, którzy przepowiadali w owych dniach przez lata, że cię przywiodę przeciw nim? I stanie się w tym dniu, w dniu, w którym Gog wejdzie do ziemi Izraela - wyrocznia Pana, Jahwe - że gniew pojawi się na moich nozdrzach. W mej żarliwości, w ogniu mego oburzenia powiedziałem: Zaprawdę, w dniu tym będzie wielkie poruszenie na ziemi Izraela. Zadrżą przede mną ryby morskie i ptaki niebieskie, dzikie zwierzęta i wszystkie płazy pełzające po ziemi, wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, zapadną się tarasy i wszystkie mury runą na ziemię. Przywołam miecz przeciw niemu [w obronie] wszystkich moich gór - wyrocznia Pana, Jahwe. Miecz każdego zwróci się przeciw swemu bratu. Osądzę go przez zarazę i krew. Ześlę ulewę i kamienie gradowe, ogień i siarkę spuszczę na niego, na jego oddziały i na liczne ludy, które będą z nim. Okażę się wielkim i świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe." Biblia Poznańska

Zanim przejdziemy do naszych dzisiejszych rozważań przeczytajmy jeszcze trzy fragmenty Pisma Świętego.

Pierwszy z Księgi proroka Joela 3: 14 – 23; „Tak powiedział Pan. Obwołajcie to wśród narodów! Ogłoście świętą wojnę! Powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy! Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto słaby, niech mówi: Jestem bohaterem! Przychodźcie śpiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody! Zbierzcie się! Panie, sprowadź tam swoich bohaterów! Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka! Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie , że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni Dolinę Akacji.”

Drugi fragment z Księgi Objawienia 16:12 – 20; „A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.”

Trzeci fragment, o którym pisałem w poprzednim rozważaniu pochodzi z Księgi Objawienia 20: 7 - 9; „ A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.”
Pan Bóg używa swojego zapalczywego gniewu, trzęsienia ziemi i zarazy, a nawet wielkiej wojny by ludzie poznali Jego świętość. Wszystko o czym czytamy w Księdze Ezechiela służy poznaniu Pana. W biblijnych przepowiedniach Pan Bóg objawia światu, że przy "końcu lat" nastanie Dzień Pana i będzie on miał miejsce w Dolinie Sądu. W której to Pan Bóg w Swojej żarliwości, w ogniu Jego oburzenia objawi narodom swoją świetność.

Czy przybyłeś zagarnąć łupy?

Wielki książę Gog nie działa sam z siebie. Pan Bóg znając jego skłonności, jego zatwardziałe i serce pełne złych myśli wobec ludu Bożego, planuje doprowadzić go w miejsce klęski, aby Pan Bóg, Jego imię i Jego świętość były poznane. Ludzie, szczególnie ci mający władzę, często nie wiedza, że chcąc nie chcąc wykonują plany Boże. Pan Bóg mówi do Goga; "Bądź gotów i uzbrój się, ty i cała zgromadzona wokół ciebie rzesza. Bądź na moje rozkazy. Zawrócę cię i włożę wędzidło w twoje szczęki. Wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko.” Celem wyprawy Goga, choć on o tym jeszcze nie wie, nie jest pokonanie i złupienie, bezpiecznie mieszkającego, odnowionego i zamożnego Izraela, ale poznanie Boga. „Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe.”

Ta sytuacja pokazuje nam również, że w czasach końca, gdy dojdzie do zgrupowania armii Goga, narody, w tym tzw. chrześcijańskie, nie będą znały proroctwa Ezechiela lub je po prostu zlekceważą,

W naszym dzisiejszym fragmencie czytamy; „Szeba i Dedan, kupcy Tarszisz i wszyscy jego dostojnicy zapytają ciebie: „Czy przybyłeś zagarnąć łupy? Czy po to zgromadziłeś swoje wojsko, aby zagrabić srebro i złoto, by zabrać bydło i majętności, aby zagarnąć wielkie łupy?”

Koalicji narodów pod wodzą naczelnego wodza Goga przyglądać się będą Szeba i Dedan oraz kupcy z Tarszisz. Kim oni są? Oni nie są zainteresowani działaniami wojennymi, ta międzynarodowa korporacja handlowa jest zainteresowana łupami, zyskami. W wierszu trzynastym czytaliśmy, że Gog także liczy na wzbogacenie się i mówi; „uderzę, aby zebrać łupy i zagarnąć zdobycz,” Handlarze czekają na łupy, pojawia się bowiem szansa na ożywienie gospodarcze kosztem Izraela. Ten temat już przerabialiśmy w Księdze Ezechiela, chociażby przy okazji proroctwa przeciwko Tyrowi, który czekał na upadek Jerozolimy, by przejąc jej rynek.

Szeba i Dedan to rejon dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, a Tarszisz to prawdopodobnie Hiszpania lub jakiś port w europejskiej części Morza Śródziemnego. Jeden z czterech synów Jawana, wnuk Jafeta, prawnuk Noego, nosił imię Tarszis. Widzimy, że działania wojenne pod wodzą Goga będą obejmować obszerny teren od Kaukazu, cały basen Morza Śródziemnego, w tym północna Afryka oraz Półwysep Synajski. Tu bowiem znajduje się "środek świata".

Dalej czytamy, że zjednoczona armia pod wodzą Goga będzie bardzo liczna. Nadciągnie ona „na końcu czasów”; „przy końcu dni” z dalekiej północy niczym mroczna chmura. I po raz kolejny Pan Bóg, lud Izraela nazywa swoim ludem, swoją własnością. Mówi. jakby z dumą; „Mój lud”.

„Nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak chmura, aby przykryć kraj. Na końcu czasów sprowadzę cię przeciwko mojemu krajowi, aby poznały Mnie narody, gdy wobec nich na tobie, Gogu, objawię swoją świętość”.

„I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.” Jeremiasza 30:22-24

Nie miejcie w pogardzie proroctw…

„Tak mówi PAN BÓG: Ty jesteś tym, o którym niegdyś mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy przez lata zapowiadali te dni, gdy przyprowadzę ciebie przeciwko niemu. W tym dniu, w dniu, kiedy Gog wejdzie do ziemi Izraela, ukaże się gniew na moim obliczu - wyrocznia PANA BOGA.”

Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:20 pisze; "Proroctw nie lekceważcie" Każdy fragment, skrawek starotestamentowego proroctwa jest ważny. Dzisiaj ludzie uganiają się za nowymi proroctwami i objawieniami, mając jednocześnie pewna pogardę dla  prastarych proroctw. Nowe objawienia i proroctwa są miłe i przyjazne. Ludzie takie lubią. Te proroctwa w Starym Testamencie nie są tak miłe, zapowiadają „te dni”, tą bitwę w Dolinie Sądu. Te dni nadchodzą, a Boży kaznodzieje muszą właściwie odczytać przesłanie Księgi Ezechiela dla naszego pokolenia. My dzisiaj nie tylko chcemy czytać tą Księgę, ale również ja odczytać we właściwy sposób.

O ważności proroctw i o ich lekceważeniu przez ludzi w Izraelu czytamy w Księdze Jeremiasza. Prorocze słowa ostrzegały, zachęcały do upamiętania się i zawrócenia z niewłaściwej drogi. Póki nie było jeszcze za późno. Taką samą rolę i z takim samym poselstwem występuje prorok Ezechiel dla sobie współczesnych, a także i dla nas. „Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. Lecz oni nie usłuchali mnie ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie.”; „I posyłam do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc: Zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki, a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć, a będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom; lecz nie nakłoniliście swojego ucha i nie usłuchaliście mnie.”; „A przecież Ja posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc: Nie czyńcie tej obrzydliwości, której Ja nienawidzę!” Jeremiasza 7:24 – 26; 35:15; 44:4

„Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.” 2 Piotr. 1:21 (BG)


Prorocy "przez lata zapowiadali te dni". Na początku naszych dzisiejszych
rozważań przeczytaliśmy fragment z ksiegi proroka Joela, który właśnie przepowiada „te dni”  Podobna zapowiedź czytamy u proroka Zachariasza. Prorok Joel działał około 40 lat przed Ezechielem, a Zachariasz około 60 lat po nim. A więc w każdym czasie, również w księdze Objawienia mamy "te dni" zapowiedziane.


„Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. (…) Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości. I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach.” Zach 14: 3-5; 11-15

W mej żarliwości, w ogniu mego oburzenia

W naszym dzisiejszym fragmencie czytamy; "W tym dniu, w dniu, kiedy Gog wejdzie do ziemi Izraela, ukaże się gniew na moim obliczu - wyrocznia PANA BOGA. W mojej zapalczywości, w ogniu mojego gniewu powiedziałem: Przysięgam, że w tym dniu sprowadzę na Izraela wielkie trzęsienie ziemi."

Mamy tutaj przepowiednię wylania Bożego gniewu, a jest on zapalczywy, jest niczym ogień. Prorok Ezechiel jest jednym z wielu biblijnych kaznodziejów, którzy „lubią” straszyć ludzi gniewem i sądem Bożym. Ich wypowiedzi epatują gniewem. Ktoś czytając Księgę Ezechiela może powiedzieć, jestem zmęczony tym ciągłym pisaniem o obrzydliwościach, o odstępstwie i o gniewie Bożym. Z powody tych niemiłych treści Księga Ezechiela, podobnie jak i Księga Objawienia są niby nie zrozumiałe, pomijane i lekceważone. Pan Bóg w zapalczywym gniewie i w oburzeniu rozprawia się ze swoimi wrogami a także ze swoim odstępczym ludem. Gniew Boży niszczy, ale też poprzedza przemianę. Widzieliśmy to u Ezechiela w przypadku Izraela, dotyczy to też narodów. Czytamy o tym w wielu innych proroctwach.

„I tak w zapalczywym gniewie wywrę zemstę na narodach, które nie były posłuszne.” Micheasza 5:14; „Dlatego oczekujcie dnia - mówi Pan - w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie. Sofoniasza 3:8,9

Więcej o Gniewie Bożym w tekście proroctw Jeremiasza i Ezechiela pisałem w rozważaniu -  Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew

Z najdalszej północy

Z północy zawsze nadciągały ciemne chmury nad Izrael. Z północy groziło nieszczęście i wielkie zniszczenie, z północy wylewa się nieszczęście." Być może gwałtowne burze nadciągają nad Izrael od strony północnej. Trzeba by było to gdzieś sprawdzić.  Wiele z tych inwazji kończyło się niewolą dla Izraela. Armia asyryjska, babilońska, potem Seleucydów, rzymska, następnie bizantyjska, muzułmańscy Arabowie, wyprawy krzyżowe. Ten „pępek świata” był areną wielu zawieruch wojennych, a wszystkie te burzliwe dzieje nadchodziły z północy. Wszystkie one, jak do tej pory niosły zniszczenie dla Izraela i wygnanie Żydów z ich ziemi. Tym razem, „u końcu dni” będzie inaczej… to najeźdźcy, wojska Goga będą pokonane i rozproszone.

Ezechiel pisze, że wojska Goga nadejdą z północy, a on sam będzie pochodził z najdalszej północy. Dzisiaj nie wiemy, co dla Ezechiela znaczyła najdalsza północ. Dzisiaj wiele biblistów wskazuje na Rosję, jednak może to być Turcja, a także Zjednoczona Europa. W każdym razie główne zgrupowanie koalicji Goga nastąpi w rejonie zachodniej Turcji, u podnóża Kaukazu. Następnie wojska pokonają od wschodu wyschnięty Eufrat, o czym czytamy w Księdze Objawienia.

W proroctwach Jeremiasza czytamy; „Wtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. I powtórnie doszło mnie słowo Pana tej treści: Co widzisz? I odpowiedziałem: Widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. Wtedy Pan rzekł do mnie: Z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju. Bo oto Ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych - mówi Pan - i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, i naprzeciw wszystkich miast judzkich.”; „Tak mówi Pan: Oto nadchodzi lud z ziemi północnej i wielki naród rusza z krańców ziemi.  Mocno trzymają łuk i oszczep, są okrutni i nie znają litości. Ich głos huczy jak morze, pędzą na koniach, każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko Syjońska.” Jeremiasza 1: 12 – 15; 6:22-23

W tym dniu, czytamy, że Pan Bóg sprowadzi na Izraela wielkie trzęsienie ziemi, runą wszystkie pozostałe mury. Podobny rozwój wydarzeń zapowiada prorok Zachariasz. Armia Goga zacznie nagle walczyć sama ze sobą. Generałowie zorientują się w co tak naprawdę zostali zaangażowani. Może odezwą się różnica interesu, etniczne uprzedzenia, a być może jakaś część będzie chciała zdezerterować z tego potrzasku. Coś się wydarzy co spowoduje, ze armia pożre sama siebie.

  Następnieprzez zarazę i krew, ulewny deszcz, i wielki grad, ogień i siarkę Pan Bóg objawi swoją wielkość i świętość. "Dam się poznać wobec licznych narodów i przekonają się, że Ja jestem PANEM."


 

 


sobota, 8 października 2016

Ezechiela 38: 1-12

"Jahwe przemówił do mnie w te słowa: Synu człowieczy, zwróć swe oblicze na Goga w krainie Magog, naczelnego księcia [ludów] Meszek i Tubal. Prorokuj przeciw niemu  i mów: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny książę Meszek i Tubal.  Zawrócę cię i włożę wędzidło w twoje szczęki. Wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko: konie i rycerzy, wszystkich doskonale uzbrojonych, olbrzymią rzeszę z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem.  Paras, Kusz i Put będą razem z nimi, [uzbrojeni w] puklerze i szyszaki.  Gomer i wszystkie jego oddziały, Dom Togarma z dalekiej północy i wszystkie jego zastępy, liczne narody będą z tobą.  Bądź gotów i uzbrój się, ty i cała zgromadzona wokół ciebie rzesza. Bądź na moje rozkazy.  Po wielu dniach otrzymasz zlecenie. Przy końcu lat pójdziesz do kraju, który został wyjęty spod miecza, którego [ludność] została zebrana spośród licznych narodów; wyruszysz przeciw górom Izraela, które były [niegdyś] całkowitą ruiną, [a których mieszkańcy] wywodzą się spośród narodów i wszyscy mieszkają bezpiecznie.  Ruszysz jak burza, przyjdziesz jak chmura, aby zakryć ziemię, ty, twoje zastępy i liczne ludy z tobą.  Tak mówi Pan, Jahwe: Stanie się, że w owym dniu zrodzą się myśli w twoim sercu, obmyślisz złośliwy plan  i powiesz: Wyruszę przeciw krajowi o otwartych osiedlach, wtargnę do spokojnych [ludzi], gdzie wszyscy przebywają bezpiecznie, mieszkają bez murów i zamków i nie mają bram.  Uderzę, aby zebrać łupy i zagarnąć zdobycz, by swą rękę wyciągnąć przeciw [znów] zamieszkałym ruinom, przeciw narodowi zebranemu spośród ludów, który nabył sobie dobytek i dobra, a który mieszka w środku ziemi." Biblia Poznańska

Synu człowieczy, zwróć swe oblicze na Goga

Proroctwo przeciwko Gogowi jest drugim, po widzeniu doliny bardzo suchych kości, najbardziej znanym i komentowanym fragmentem Księgi Ezechiela. Kim jest Gog ? Skąd pochodzi ? Kto uczestniczy w tej Bitwie ? Kiedy ona wybuchnie, a może już się odbyła ?

Identyfikacja Goga od wieków nastręczała ogromnych trudności biblijnym egzegetom. Jest wiele teorii na ten temat. Rozpatrując ten fragment musimy skoncentrować się na tym co jest pewne w stu procentach, i oddzielić pewniki od domysłów.

Nasze rozważania oprzemy o trzy fragmenty z Pisma Świętego, ten z Księgi Ezechiela oraz z Księgi Rodzaju i Objawienia.

"Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma. Synami Jawana są: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich." Rodzaju 10:1-5,

"A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie zwolniony z więzienia. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój. A liczba ich jak piasek morski. I rozlali się jak ziemia szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. A od Boga z nieba zstąpił ogień i pochłonął ich." Objawienie 20:8


Gog pochodzi z krainy Magog i jest wielkim księciem Meszek i Tubal. Gog u Ezechiela jest osobą, a Magog krainą, natomiast w Księdze Objawienia zarówno Gog jak i Magog są wymienione jako ziemia, kraina. Gog jest wielkim, naczelnym, głównym księciem Meszek i Tubal. Meszek, Magog i Tubal są spowinowaceni i pochodzą od Jafeta. Gomer również.

Gdzie zatem znajduje się ziemia Meszek i Tubal ? Cylkow za Józefem Flawiuszem utożsamia te ziemie z ziemia Scytów pomiędzy Araksem a Kaukazem. Araks to rzeka we wschodniej Turcji, Armenii, Iranie i Azerbejdżanie (Zakaukazie).

Komentarz historyczno kulturowy do biblii hebrajskiej powołując się również na Józefa Flawiusza wskazuje na Lidię w zachodniej Anatolii. To są tereny na których położone było siedem zborów z Księgi Objawienia. Muszk (Meszek) i Tabal (Tubal) przez Asyryjczyków, oraz przez Herodota były zlokalizowane w środkowej i wschodniej Anatolii. To jest obszar dzisiejszej Turcji.

Wtargniesz jak burza, nadciągniesz jak chmura,

Pan Bóg zwraca się do Goga; „Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki. Wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, liczną rzeszę z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem.”

Dokąd skieruje się ta armia ? Czytamy, że celem tej wielkiej, zjednoczonej armii będzie ożywiony i odrodzony Izrael.

Pan Bóg mówi do Goga; „Staną przy tobie liczne narody. Przygotuj się dobrze, ty i wszyscy, którzy zgromadzili się przy tobie. Będziesz do mojej dyspozycji. Po wielu dniach zostaniesz posłany. Na końcu czasów wejdziesz do kraju, którego ludność ocalała po przejściu miecza, do tych, którzy zostali zgromadzeni spośród licznych narodów. Wyruszysz przeciwko górom Izraela, które długo były spustoszone. Wrócili oni spośród narodów i wszyscy mieszkają bezpiecznie. Wtargniesz jak burza, nadciągniesz jak chmura, aby przykryć kraj. Przybędziesz ze swoimi oddziałami i licznymi narodami.

Wydarzenia o których dzisiaj czytamy rozgrywają się w „pępowinie ziemi”, w "pośrodku ziemi". Czytamy o tym w wierszu dwunastym. Przez wieki wielkie wydarzenia historyczne rozgrywały się wokół Bliskiego Wschodu, i to trwa nadal. Ta wielka bitwa przy końcu lat, również będzie miała miejsce w tej "pępowinie ziemi". Warto o tym pamiętać.

Czytamy, że Gog, będzie przewodził koalicji narodów. Wyruszy z terenów pogranicza dzisiejszej Turcji, Iranu, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu i Rosji. To jest ciekawe miejsce, obszar wielkości Polski położony pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim. Co ciekawe są to rejony gdzie po potopie prawdopodobnie zatrzymała się arka Noego.

Podobna myśl znalazłem w artykule; „Gog i Magog - inwazja”

”Przywódcą tym będzie „Gog [z] kraju Magog” (38,2). Hieronim, słynna postać z historii kościoła (345-420 po Chr.) umiejscawiał Magoga na północ od Kaukazu, w sąsiedztwie Morza Kaspijskiego.9 Józef Flawiusz (Ant., I.6,1 ) oraz autorzy greccy łączyli nazwę „Magog” ze Scytami. Według poprawionego wydania International Standard Bible Encyclopedia główna grupa Scytów żyła w sąsiedztwie Morza Czarnego „od Kaukazu aż po Dunaj”. Wygląda zatem na to, że kraj Magog leżał w pobliżu Mórz Kaspijskiego i Czarnego na północ od Kaukazu, czyli na południu dzisiejszej Rosji.”

Dalej czytamy; „Wraz z nimi jest: Persja, Kusz i Put, wszyscy w puklerzach i szyszakach; Gomer i wszystkie jego oddziały; Bet-Togarma z dalekiej północy i wszystkie jego oddziały. Staną przy tobie liczne narody.”

Bet oznacza dom. Dom Togarmy to dzisiejsza zachodnia Turcja, pogranicze turecko – irańskie. Mamy tutaj w tekście użyty zwrot „z dalekiej północy”. Co to oznaczało dla Ezechiela ? Mamy obecnie wiele spekulacji na ten temat. Jeżeli to będzie prosta cienka linia, równoległa do 30 południka to poprowadzi nas ona przez Turcję w kierunku Rosji. Natomiast jeżeli staniemy w Izraelu z kompasem w ręku, to linia ku północy poprowadzi nas przez Turcję, Polskę, kraje Skandynawskie ku biegunowi północnego. W tym przypadku minie ona Rosję. Czym dla Ezechiela była najdalsza północ? Może to jest Rosja, może Turcja, a może NATO sojusz północno - atlantycki. Dyskusja na ten temat trwa.

Do tej koalicji narodów, na której czele stanie naczelny wódz Gog przyłączy się Persja (dzisiejszy Iran), Kusz (Etiopia i Sudan) i Put (Libia).

Poweźmiesz zbrodniczy plan.

Dalej Pan Bóg mówi; „W tym dniu zrodzą się w tobie ( w Gogu) liczne zamysły i zawładną twoim sercem. Poweźmiesz zbrodniczy plan. Powiesz: Wyruszę przeciwko bezbronnemu krajowi. Napadnę na ludzi spokojnych, mieszkających bezpiecznie. Mieszkają oni w miastach bez murów i zaryglowanych bram.

Po dnach wielu… na końcu lat… W wierszu ósmym czytamy, że proroctwo odnosi się do „kresu lat”, do „lat ostatecznych”, „końca czasów.” W sercu Goga i jego sprzymierzeńców powstaje zbrodnicza myśl. Widzimy jak duch antysemityzmu, rodem z gór Seir, zawładnął narodami. Przywódcy narodów, przez wiele lat obserwują Izrael, któremu wiedzie im się dobrze, za dobrze, są potęgą ekonomiczną, a ilość szczęśliwych mieszkańców jest największa na świecie. „Żydom” dobrze się powodzi, komu jak komu, ale im, musimy coś z tym zrobić. Rodzi się koalicja wrogości wobec Izraela, i bunt świata wobec Boga, wobec Jego dzieła odnowy i ożywienia „martwego” Izraela.

W związku z dzisiejszym fragmentem zadajemy sobie pytanie; Czy dzisiejszy Izrael mieszka bezpiecznie, w miastach bez murów i zaryglowanych bram. Jednoznacznie musimy powiedzieć, że nie. To jest dość ważny wskaźnik czasu wypełnienia się tego proroctwa. Widzimy jednak, że w sercach ludzi w wielu narodach rodzi się „zbrodnicza myśl”

Objawienie 20:8,9

W Księdze Objawienia nie mamy mowy o osobach; Gogu i Magogu, ale o ziemi Goga i Magoga. Wielka rewolta pod koniec Tysiącletniego Królestwa Chrystusa rozpocznie się dokładnie na tych terenach, w krainie Goga i Magoga. Więcej na ten temat napisałem w rozważaniach nad Księga Objawienia. Objawienie w 365 dni.

„Ezechiel opisuje wydarzenie, które będzie miało miejsce na początku panowania Chrystusa, Objawienie przy jego końcu; pokonani u proroka Ezechiela padną na górach izraelskich,  na pokonanych w Objawieniu spadnie ogień i pochłonie ich. Ezechiel nie mówi o szatanie,  w Objawieniu jest on centralną postacią wydarzeń. W Księdze Ezechiela i w Objawieniu Gog i Magog jest symbolem największej, najtragiczniejszej i ostatecznie rozstrzygającej bitwy.”

Po dnach wielu… na końcu lat…
niedziela, 2 października 2016

Podsumowanie części ósmej; - Rozdziały 33 – 37

Prorok Ezechiel pełni rolę stróża dla naszego pokolenia

Ta część Księgi Ezechiela odgrywa i myślę, że odegra znaczącą rolę w ożywieniu narodu wybranego. Księga Ezechiela jest ważną dla chrześcijan, bo wiele z niej możemy się nauczyć, poznać upodobania i charakter Pana Boga. Jest to też Księga z ważnym poselstwem do narodów, bardziej do unii narodów, ostrzega przed bezbożnością, a także przed polityczną i religijną wyniosłością. Ostrzega ludzi zaangażowanych w ruchy antysemickie. Lecz przede wszystkim jest to Księga pełna wskazówek dla dzisiejszego Izraela.

Proroctwo Ezechiela należy interpretować w trzech wymiarach. Po pierwsze było to Słowo od Boga dla pokolenia współczesnego Ezechielowi. Po drugie, i to trzeba podkreślić, że jest to proroctwo dla Izraela, które jest Owczarnią Pana, i po trzecie, idąc za zasadą; „wszystko co wcześniej napisano, dla naszego pouczenia napisano”, jest to proroctwo ponad czasowe i powinniśmy go interpretować dla nas chrześcijan, dla naszego pokolenia.

Księga Ezechiela jest wyjątkowa również z takiego powodu, że jest pomostem pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Izraela. Jest obszernym uzupełnieniem proroctwa Izajasza, Ozeasza i Jeremiasza oraz wstępem do proroctwa Daniela, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza.

Ezechiel został wyznaczony przez Boga jako stróż ostrzegający Izraela przed nadchodzącym sądem. „Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu.” Ezechiela 3:17; „Otóż ciebie, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem ludu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeżesz ich w moim imieniu.” Ezechiela 33:7

Ezechiel jest na tyle wyjątkową postacią ponieważ pełni rolę stróża ponadczasowo. Można powiedzieć, że jest on również obecnie stróżem dla naszego pokolenia.

W rozdziale 33 zauważamy nacisk na wolną wolę człowieka. Wiele zależy od decyzji człowieka, a nawet od decyzji całego narodu. Stąd powtarzające się apele proroka; zawróćcie, nawróćcie się. „Powiedz im: Na moje życie! - wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela.

Nam jest dany ten kraj w posiadanie

Trwa debata ludzi z Panem Bogiem na temat czyje postępowanie, czyja teologia jest słuszna. Boża czy ludzka ? Dotyczy to głównie fałszywej pewności siebie, że coś co jest od Boga jest nieutracalne. Świątynia, święte miasto, w świadomości Hebrajczyków były to miejscami nie do zdobycia. Ziemia Obiecana, opływająca w mleko i miód, w ich świadomości nie mogła stać się bezwodną pustynią. W ich przekonaniu sprawiedliwy nie mógł upaść, a bezbożnik nie miał możliwości upamiętnia się i poprawy swojego postępowania. Jerozolima w ruinie, a oni nadal nie zmienili swojego sposobu myślenia.

Mimo, że miasto zostało zdobyte, czytamy; „mieszkańcy tych ruin w ziemi izraelskiej tak mówią: "Abraham był jeden i posiadł ten kraj, a my jesteśmy liczni. Nam jest dany ten kraj w posiadanie". Okręt jest na dnie, a oni nadal są przekonani, że płyną do celu. Kiedyś zadaniem proroka było uzmysłowienie rodakom, że Jerozolima zostanie oblężona i zburzona, że utracą Świątynię, teraz prorok ma im obwieścić, że na tą chwilę, z powodu ich obrzydliwego postępowania, wszystko jest stracone. Są bankrutami, nie mają żadnej własności.


Tymczasem miasto Jeruzalem zostaje zdobyte. W tej części naszych rozważań mamy kulminacyjny moment w Ezechiela 33:21; „W dwunastym roku naszego wygnania, piątego dnia dziesiątego miesiąca przybył do mnie uchodźca z Jeruzalemu z wieścią, że miasto zostało zdobyte.” Dosłownie; „miasto zostało zamordowane”.


Ezechiel był barwną postacią, nie tylko pięknie mówił, często w przypowieściach, ale też odgrywał różne scenki, zaskakiwał, dostarczał rodakom rozrywki. Był na językach u ludzi. Był popularnym dla nich „gwiazdorem” występującym na scenie, kaznodzieją telewizyjnym dostarczającym widzom artystycznych wzruszeń, i nic ponad to. „Oto ty jesteś dla nich jak ten, co śpiewa pieśń miłosną, ma piękny głos i pięknie gra” Słuchacze byli pełni zachwytu. Wołali „Amen” i Alleluja”. I co z tego skoro tylko słuchali jego słów, ale wcale ich nie wykonywali. Słuchali, a do serc swoich przytulali bałwany.

Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą!

W rozdziale 34 mamy ostre słowa skierowane przeciwko pasterzom Izraela. To głównie oni ponoszą odpowiedzialność za tragiczny los Jerozolimy. „Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Pastorzy, kapłani, liderzy i ewangeliści muszą przyjąć ostrzeżenie z tego rozdziału.


Całe przywództwo w kościele opiera się na odpowiedzialności, nie na władzy. Tak więc kiedy przyjmujemy pozycje dawane nam przez nasze kościoły lub organizacje parakościelne, uważajmy, by nie skończyło się to tak, aby korzyści miało nasze własne ego albo było to dla naszych osobistych korzyści.

Pan Bóg przez proroka Ezechiela ostro i zdecydowanie występuje przeciwko pasterzom Izraela. Przeciwko królom, książętom, kapłanom, prorokom i przeciwko ojcom. Obwinia ich za tragiczną sytuację ludu bożego. Wypowiada słowa; Biada wam pasterze.  Czytamy, że despotyczni przywódcy byli tylko zainteresowani realizacją swoich egocentrycznych wizji. Tworzyli kult własnej osoby i kult sukcesu, żądając od owiec ślepego poddaństwa i ofiarności ponad ich możliwości. Tam gdzie egocentryczni pasterze dbają o swoje interesy coś złego dzieje się z owcami.

W 34 rozdziale jest również mowa o kościele rozproszonych owiec. Skutkiem, skrajnie egoistycznej i nieodpowiedzialnej postawy pasterzy było rozproszenie owiec. To oni doprowadzili Izrael, a potem Judę do duchowego bankructwa, ruiny i upadku. To dzięki nim owce trafiły na długie lata do niewoli. Rozpierzchły się…

Dzisiaj mamy mnóstwo owiec żyjących w rozproszeniu. Dzisiaj najliczniejszym kościołem staje się kościół rozproszonych owiec. Ludzie nagminnie odchodzą z kościołów, mamy rzeszę byłych świadków, katolików, baptystów, zielonoświątkowców. Odchodzą i praktycznie nikt ich nie szuka.

Pan Bóg nie pozostawia swoich owiec samym sobie. Obiecuje, że ich zgromadzi, zatroszczy się o nie i będzie dla nich dobrym Pasterzem

Góra Seir jest symbolem antysemityzmu

Rozdział 35 to poselstwo przeciwko górze Seir. Zobaczyliśmy w tym rozdziale zdecydowane stanowisko Pana Boga względem ludzi, narodów które stają przeciwko Izraelowi. Uważam, że ten rozdział jest symboliczną wypowiedzią przeciwko wszystkim ruchom antysemickim. Ostrzeżeniem aby żaden naród, żaden władca, żaden człowiek nie występował przeciwko narodowi wybranemu.

W rozdziale 35 znajduje się jeszcze jedna ważna zasada moralna. Nie dokopuj komuś, kto jest w dołku, nawet jeżeli sobie na to zasłużył. Nie traktuj źle tych, którzy cierpią z powodu Bożego sądu albo z osądzenia przez własny grzech. Niewłaściwe jest przyłączanie się do sądu Boga. Sądzić, karać może tylko Bóg. Musimy iść po linii korygowania zachowań moralnych, nawet wobec tych, których Bóg sądzi albo będzie sądził. Mamy być osądzającymi (przeciwstawiającymi się grzechowi), ale nie dążącymi do sprawiedliwości. Nie, nie powinniśmy odmawiać pomocy potrzebującym, bez względu na to, co Bóg robi w ich życiu”

Uwolnię was od wszystkich waszych nieczystości.

Najbardziej znanym fragmentem z Księgi Ezechiela jest wizja doliny bardzo suchych kości. Jest ona piękną ilustracją do poprzedniego, 36 rozdziału. Niestety często ten fragment wyrywa się z kontekstu sąsiadujących fragmentów Słowa. Tymczasem rozdział 36 i końcówka 37 rozdziału są bardziej ważnymi niż tylko sama  barwna opowieść o widzeniu proroka.

Aby ożywienie narodu było możliwe naród musi przeprowadzić rachunek sumienia,  musi zobaczyć swoje niewłaściwe postępowanie oraz poddać się Bożemu uwolnieniu i oczyszczeniu. Pan Bóg zapowiada „uwolnię was od wszystkich waszych nieczystości"; "i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści."

” Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Nie ze względu na was Ja działam - mówi Wszechmocny Pan - niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski!”

Jakie to były obrzydliwości?

W Księdze Ezechiela padają zarzuty przeciwko czynom i postawom które są dla Pana Boga ohydne i obrzydliwe. Czynami tymi są; bałwochwalstwo, duchowe wszeteczeństwo, uprawianie polityki na własną rękę wbrew woli Bożej, odstępstwo, przewrotność, bezprawie, bezbożność, przemoc fizyczna i psychiczna oraz wyzysk, grabież, a także przelew krwi. Dalej; cudzołóstwo, nieczystość seksualna, nie udzielanie pomocy ludziom w potrzebie, lichwiarstwo, kalanie swojego dobrego imienia, lekceważenie ojca i matki, gnębienie wdów i sierot, całkowita zapaść systemu pomocy społecznej, pogarda dla świętości, nieprzestrzeganie, znieważanie Bożych sabatów, łapówkarstwo, oszczerstwo, kazirodztwo, przemoc seksualna, rozpusta, zapominanie o Bogu oraz zniesławienie imienia Bożego.

Po wypełnieniu się tych wszystkich powyższych warunków Pan Bóg Sam osobiście odbuduje to, co było zburzone. Obsieje to, co było spustoszone. Następnie pomnoży ludzi jak owce. "Jak liczne są stada prowadzone do świątyni, jak liczne są owce w Jerozolimie podczas świąt, tak zrujnowane miasta będą pełne ludzi. I przekonają się, że Ja jestem PANEM". Pozna Pana nie tylko lud wybrany, ale także wszystkie narody. "I przekonają się narody, które pozostały wokół was, że Ja jestem PANEM."

Musicie jednak wiedzieć, że nie ze względu na was tak uczynię

Jest jeszcze jedna ważna myśl. Pan Bóg zwraca się do Izraela; „Musicie jednak wiedzieć, że nie ze względu na was tak uczynię - wyrocznia Pana BOGA.”

Dzisiaj wiele się dzieje w Izraelu i wokół niego. Musimy być bardzo uważni i nie popadać w emocjonalną euforię. Pojawia się pytanie; w jakim miejscu w planie Bożym jest obecne Państwo Izrael? Księga Ezechiela dostarcza nam kilku ważnych wskazówek na ten temat. Jeżeli myślimy, że naród wybrany jest szczególny w oczach Boga, i że Pan Bóg robi coś dobrego ze względu na wyjątkowość Izraela, to jesteśmy w błędzie. To nie Izrael jest wyjątkowy i święty, ale to Pan Bóg i Jego święte imię JHWH jest wyjątkowe. I ten fakt chciałbym mocno podkreślić.

Zbezcześcili moje święte Imię, a ziemię swymi czynami uczynili nieczystą.

„I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich, lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich: Oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan - mówi Wszechmocny Pan - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was.”


Pan dopełnił swojej popędliwości, wylał żar swojego gniewu

Izrael swoim złym postępowaniem zasłużył na zapalczywy Gniew Boży. Rozdział 36 Księgi Ezechiela jest krótkim streszczeniem niechlubnej historii Izraela, który pobudził Pana Boga do gniewu, a przez swoje obrzydliwe czyny splugawił ziemię Izraela. Pan Bóg mówi do proroka; "Synu człowieczy, gdy lud Izraela mieszkał w swojej ziemi, splamił ją swoim postępowaniem i swoimi czynami."

W tej części naszego studium, jedno z rozważań poświęciłem tematowi gniewu Bożego, który wylał się na Izraela z powodu jego obrzydliwego postępowania.

W języku hebrajskim przy określeniu Gniewu Bożego użyto słówek charown 'aph 'qin'ah i chemach, co oznacza zwykły gniew, ale także dziką wściekłość, zazdrosną zapalczywość, jad, gorliwą wściekłość czy furię. Biblia KJV używa tutaj frazy ‘my fury’. Dosłowne tłumaczenie wielu biblijnych wierszy wyraża Bożą furię, zazdrosną zapalczywość.

"Pan dopełnił swojej popędliwości 'chemah' , wylał żar 'charown' swojego gniewu 'aph' i wzniecił na Syjonie ogień, który pochłonął jego podwaliny." Lamentacje Jeremiasza 4:11


Dolina bardzo suchych kości

B
ARDZO suche kości. Co to oznacza ? Oznacza to, że te bardzo stare kości, przez długie wieki były martwe. Cała dolina trupów… Pan Bóg mówi; „Oto Ja otworzę wasze groby, wyprowadzę was z grobów, ludu mój, i wprowadzę do ziemi Izraela. Przekonacie się, że Ja jestem PANEM, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów, ludu mój. Udzielę wam mojego ducha i ożyjecie. Osadzę was w waszej ziemi i przekonacie się, że skoro Ja, PAN, tak powiedziałem, to również to wykonam - wyrocznia PANA".

Kości ożyły.Teraz prorok jest w pośrodku wielkiej armii. Dolina śmierci zamieniła się w dolinę pełną życia. Pan Bóg mówi tutaj o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstaniu duchowym, zmartwychwstaniu narodu wybranego. Pan Bóg zapowiada, że On sam otworzy groby i, że On sam podniesie lud Izraela z grobów.

W moim ręku będą stanowić jedno

W wyjaśnieniu do widzenia doliny pełnej suchych kości, Pan Bóg mówi;  W moim ręku będą stanowić jedno.” To co będzie się działo w przyszłości z Izraelem będzie działo się w Bożych rekach. Pan Bóg niczym garncarz ulepi, sam osobiście, własnymi rękoma odbuduje nowe państwo Izrael. Ja wezmę drewna, ja je ze sobą połączę, zbiorę ich, zgromadzę ich zewsząd i Ja sam wprowadzę ich do ich ziemi.


Dalej Pan Bóg zapowiada; "Ja sam; „uczynię z nich jeden naród w kraju na górach Izraela . Jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi. Nie będą więcej dwoma narodami, nie będą już podzieleni na dwa królestwa.”

„Zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wieczne przymierze. Osadzę ich i rozmnożę. Umieszczę pośród nich moją świątynię na wieki.” Na wieki…


Pośród nich będzie moje mieszkanie


W 5 Mojżeszowej 32:9,10 czytamy; „Gdyż dziełem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka”

piątek, 30 września 2016

Ezechiela 37:15-28

"Jahwe przemówił do mnie w te słowa: Ty tedy, synu człowieczy, weź sobie jedno drewno i napisz na nim: Juda i synowie Izraela, jego sprzymierzeńcy. Weź inne drewno i napisz na nim: Józef, drzewo Efraima, cały Dom Izraela i jego sprzymierzeńcy. Złącz je jedno z drugim w jedno drewno, aby tworzyły jedną całość w twojej ręce. A gdy synowie twojego narodu zapytają cię mówiąc: Czyż nie oznajmisz nam, co przez to chcesz nam powiedzieć? - powiedz im: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja wezmę drzewo Józefa, które jest w ręku Efraima, oraz pokolenia Izraela, które są jego sprzymierzeńcami, i złączę je z drzewem Judy, i uczynię ich jednym drzewem, i staną się jedną [całością] w mojej ręce. Drewna, na których położyłeś napis, trzymaj w swej ręce przed ich oczyma i mów im: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja wezmę synów Izraela spośród narodów, stamtąd gdzie zawędrowali, zgromadzę ich zewsząd i wprowadzę do ich ziemi. Uczynię z nich jeden naród w kraju na górach Izraela. Oni wszyscy będą mieli jednego króla, nie będą dłużej stanowili dwóch narodów, nie będą już więcej podzieleni na dwa królestwa. Nie będą się dłużej kalali swoimi bożkami i ohydami oraz wszelkimi przewrotnościami. Wybawię ich od wszelkich odszczepieństw, którymi grzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. Sługa mój Dawid będzie ich królem, oni więc wszyscy będą mieli jednego pasterza. Będą postępowali według mojego prawa, będą przestrzegali moich przykazań i będą je spełniali. Zamieszkają w kraju, który dałem słudze memu Jakubowi, a w którym przebywali ich ojcowie. Będą w nim mieszkali na zawsze oni, ich dzieci oraz dzieci ich dzieci, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie [to] wieczne przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, i na zawsze umieszczę pośród nich moje sanktuarium. U nich będzie moje mieszkanie i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Gdy moje sanktuarium będzie wśród nich na wieki, wtedy poznają narody, że Ja jestem Jahwe, który uświęca Izraela." Biblia Poznańska

Przeczytajmy jeszcze fragment z Ezechiela 11: 16-20; „Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli.  Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską.  A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,  aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem.” 


I napisz na nim: Juda i synowie Izraela, jego sprzymierzeńcy


W dalszym ciągu nasze rozważania koncentrują się wokół Izraela. Jest potrzeba przypomnienia sobie, że słowo Izrael jest to nowe imię jakie Pan Bóg nadał Jakubowi. W Księdze Ezechiela najpierw widzieliśmy wielkie odstępstwo ludu wybranego, potomków Jakuba,  które doprowadziło do tragicznego w skutkach upadku Jerozolimy, zburzenia świątyni i do deportacji Żydów do Babilonu. Teraz czytamy piękne deklaracje Bożego ożywienia i powrotu ludu Bożego do ich ziemi. W dzisiejszych rozważaniach mamy kolejną obietnicę, zapowiadającą połączenie Judy i Izraela.

Do rozdarcia narodu doszło po śmierci Salomona około roku 930 p.n.e. Powstały dwa zwalczające się państwa, dwa odrębne ośrodki kulturalno – religijne; Juda na południu ze stolicą w Jerozolimie i Izrael na północy ze stolicą w Samarii. Królowie Judy byli potomkami Dawida, a królowie Izraela wywodzili się z różnych pokoleń. Warto zwrócić uwagę, że pierwszym królem Izraela był Jeroboam z pokolenia Efraima.
„Również Jeroboam, syn Nebata, Efraimita z Seredy, którego matka nazywała się Serua i była wdową, dworzanin Salomona, zbuntował się przeciwko królowi, powodem zaś buntu było to: Salomon budował twierdzę Millo, aby wypełnić wyłom w murze wokoło Miasta Dawida, swego ojca. Ów Jeroboam zaś był mężem obrotnym; toteż gdy Salomon zobaczył, że młodzieniec ten dobrze wykonuje swoją pracę, ustanowił go nadzorcą nad całą robotą pańszczyźnianą plemienia Józefa. W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jeruzalemu i spotkał go na drodze prorok Achiasz z Sylo, który miał na sobie nowy płaszcz; a byli na polu sami. Wtedy pochwycił Achiasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, podarł go na dwanaście kawałków i rzekł do Jeroboama: Weź sobie dziesięć kawałków! Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję dziesięć plemion.” I Królewska 11:26-31

Symbolem dziesięciu pokoleń północnego Izraela jest Efraim.


Efraim, to młodszy z dwóch synów Józefa i Asenat, urodzony w Egipcie. Jakub zaadoptował Efraima, swego wnuka, i swoje błogosławieństwo dał jemu, a nie jego starszemu bratu Manassesowi.

Prorok Ozeasz, północne królestwo nazywa Efraimem. „A przecież to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony.” Ks. Ozeasza 11:3,8

Pan Bóg polecił Ezechielowi odegrać kolejna scenkę symboliczną; „Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: «Juda i sprzymierzeni z nim Izraelici». Potem weź inny kawałek drewna i napisz na nim: «Józef, drewno Efraima i sprzymierzonego z nim całego ludu Izraela». Złóż razem obydwa kawałki drewna, aby stały się jednym w twojej ręce." Widzimy tutaj, że prorok Ezechiel ponownie bierze aktywny udział w ożywieniu i połączeniu narodu Izraelskiego.

Pada słowo sprzymierzeni. Jak wiemy oba królestwa były od śmierci Salomona wrogo do siebie ustosunkowane. Prorok zapowiada, że kiedyś stan rozdwojenia ulegnie zmianie i oba królestwa połączą się w jedno królestwo i będą mieli dobrą braterską relację.


A
gdy twoi rodacy zapytają cię: Co to znaczy?
W moim ręku będą stanowić jedno.

Po raz kolejny zachowanie proroka zrodzi pytania u ludzi. Co to oznacza? Sąsiedzi proroka dobrze wiedzą, że Ezechiel nie czyni dziwnych rzeczy bez powodu. Co tym razem chce nam pokazać?

Prorok przekazuje ludziom słowa od Pana Boga: „Oto Ja wezmę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i złączę je z drewnem Judy, i uczynię je jednym drewnem. W moim ręku będą stanowić jedno.” To co będzie się działo w przyszłości z Izraelem będzie odbywać się w Bożych rekach. Pan Bóg niczym garncarz ulepi, sam osobiście, własnymi rękoma odbuduje nowe państwo Izrael. Ja wezmę drewna, ja je ze sobą połączę, zbiorę ich, zgromadzę ich zewsząd i Ja sam wprowadzę ich do ich ziemi.

Dalej czytamy co Pan Bóg zapowiada; Ja sam; „uczynię z nich jeden naród w kraju na górach Izraela . Jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi. Nie będą więcej dwoma narodami, nie będą już podzieleni na dwa królestwa.”

Ożywiony Izrael, posiadający nowe serce i nowego ducha, nie będzie się więcej plamił ohydnym bałwochwalstwem, ani żadnym odstępstwem. Pan Bóg nie tylko odmieni duchowe wnętrze Izraela, ale też obiecuje uwolnić ich od wszelkich odstępstw, którymi zgrzeszyli, a następnie oczyścić ich.

Rezultatem procesu uwolnienia i oczyszczenia będzie to, że Izrael stanie się Jego ludem, a On będzie ich Bogiem. Pan Bóg ponownie zwróci swoje oblicze na swój lud. Ponownie przyzna się do tego narodu.

 To oczyszczenie już wcześniej zapowiadał prorok; „I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.” Ks. Ezechiela 36:24-27

Przeczytajmy teraz tekst z Zachariasza 13:1,2, jak pięknie ten proces oczyszczenia zapowiada prorok; „W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W owym dniu - mówi Pan Zastępów - wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju.”


Czy dzisiejszy Izrael jest narodem oczyszczonym, żyjącym zgodnie z Prawem Bożym? Na to pytanie odpowiadamy, że nie. W wierszu 26 czytamy o przymierzu pokoju. Dzisiaj Izrael zawdzięcza pokój sobie samemu. Politycy Izraela z dumna wyniosłością mówią wiele o swoich dokonaniach, o pokoju jaki mają dzięki Stanom Zjednoczonym. Pan Bóg nadal jest odstawiony na półkę jak zbędne i zapomniane naczynie. Proces pokojowy, o którym tak wiele słyszymy, nie jest pokojem na wieki, nie jest też pokojem wynikającym z Bożego prowadzenia. Bardzo ciekawymi dla naszego studium są wypowiedzi premiera Izrela jakie wygłasza na forum ONZ. Polecam uwadze przemówienie premiera Benjamina Netanjahu przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych z 22 września 2016 r.

Pełna treść wystąpienia premiera Benjamina Netanjahu w ONZ (po polsku)

Pan Bóg dalej zapowiada, że Jego sługa, Dawid, będzie ich królem i księciem „na wieki”. „Wszyscy będą mieli jednego pasterza. Będą postępowali według mojego prawa. Będą przestrzegali moich nakazów i wypełniali je.” Ta myśl jest powtórzona, spotkaliśmy się z nią w Ezechiela 34:23,24. To jest bardzo ciekawy fragment. Większość biblistów ewangelicznych wskazuje tutaj na Mesjasza, na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Jednak wiele do myślenia daje fraza „sługa mój” oraz fakt nazwania w Ezechiela 34: 24 i 38: 25 Dawida nie królem a księciem. Te niuanse sprawiają, że niektórzy bibliści mówią tutaj o zmartwychwstałym królu Dawidzie, lub o królu wywodzącym się z linii Dawida. Ciekawa myśl.

Pod koniec rozdziału mamy podkreśloną wieczność Bożych obietnic; „Zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wieczne przymierze. Osadzę ich i rozmnożę. Umieszczę pośród nich moją świątynię na wieki.” Na wieki…


Pośród nich będzie moje mieszkanie


"Pośród nich będzie moje mieszkanie. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.  Gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki, narody poznają, że Ja jestem PANEM, który uświęca Izraela".